REGULAMIN

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Plantidotum – Hortorus Bartosiewicz SKA z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Płochocińska nr 81, 03-044 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000154693, posiadająca REGON: 012636102 oraz NIP: 5361231976, adres email: biuro@plantidotum.pl
 3. Użytkownik  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.plantidotum.pl oraz na odpowiednich podstronach za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać Zamówienia na Produkty;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Centrum Ogrodnicze Hortorus Umowy Sprzedaży Produktu;
 6. Produkt – towar lub usługa oferowana do sprzedaży przez Centrum Ogrodnicze Hortorus w Sklepie;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Plantidotum jako sprzedawcą a Użytkownikiem jako kupującym za pośrednictwem Sklepu;


POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Użytkownika i Plantidotum. 
  2. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady zawierania przez Użytkownika i Plantidotum Umów Sprzedaży, zasady dostawy i reklamacji Produktów, a także inne prawa i obowiązki Użytkownika i Plantidotum wynikające z Umowy Sprzedaży.
  3. Użytkownik oraz  Plantidotum zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Plantidotum udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
  5. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy uważnie przeczytać Regulamin. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy Sprzedaży.
  6. Plantidotum świadczy usługi za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu Sklepu.
  7. Dostęp i korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem korzystania urządzenia typu: komputer, tablet, telefon (lub innego o podobnej funkcji) mających dostęp do Internetu. Korzystanie ze Sklepu wymaga również posiadania zainstalowanej na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies np.: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer.
  8. Dostęp do Sklepu jest możliwy wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet. Dostęp do sieci Internet Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. 
  9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. 
  10. Za pośrednictwem Sklepu, Plantidotum świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
  11. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Plantidotum jest umożliwienie Użytkownikowi zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu Umowy Sprzedaży.
  12. Użytkownik nie może dostarczać za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
  13. Użytkownik może korzystać ze Sklepu w celu zapoznania się z ofertą Plantidotum lub zawierania Umów Sprzedaży.
  14. Zdjęcia produktów oferowanych w Sklepie, w szczególności roślin i kwiatów, stanowią zdjęcia przykładowych Produktów (towarów danego rodzaju) więc Produkty dostarczone w ramach Umowy Sprzedaży mogą się nieznacznie różnić, np. co do wielkości lub barwy, względem Produktów przedstawionych na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie. 
  15. Każdy Produkt oferowany przez Plantidotum ma określoną cenę. Prezentowana cena jest ceną brutto, wyrażoną w walucie polskiej, zawiera w sobie właściwą dla danej kategorii produktu stawkę VAT. Cena prezentowana Użytkownikowi w Sklepie jest ceną wiążącą.
  16. Jeżeli przy Produkcie nie jest podana cena, to prezentacja Produktu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  17. Oferta Plantidotum prezentowana w Sklepie opiera się wyłącznie na Produktach nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.

 

ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

  1. Użytkownik może składać Zamówienia wyłącznie poprzez Sklep. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia w inny sposób niż poprzez Sklep wymaga odrębnych ustaleń z Plantidotum.
  2. Zamówienia można składać wyłącznie na Produkty oferowane przez Plantidotum w Sklepie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wybrać Produkt z oferty Sklepu, dodać Produkt do koszyka i określić ilość Produktu, a także wskazać adres dostawy oraz wybrać metodę płatności. Użytkownik składając Zamówienie zobowiązany jest także podać numer telefonu do kontaktu z Użytkownikiem oraz datę dostawy i przedział czasowy, w którym ma być zrealizowana dostawa.
  4. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku Kup teraz Użytkownik może dokonywać modyfikacji Zamówienia, w tym wybranych metod płatności.
  5. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie. Jeśli podane dane są obarczone błędem lub niepełne, to Plantidotum ma prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, z którego to prawa może skorzystać po uprzedniej próbie kontaktu z Użytkownikiem (jeżeli jest to możliwe) w celu ustalenia poprawnych danych lub ich kompletności. Odmowa przez Plantidotum przyjęcia Zamówienia oznacza, że nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Plantidotum odmówi przyjęcia Zamówienia w drodze wiadomości email lub telefonicznie. 
  6. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia jest wysłanie przez Plantidotum wiadomości email do Użytkownika (na adres podany przez Użytkownika) z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Data otrzymania przez Użytkownika wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia jest datą zawarcia Umowy Sprzedaży.
  7. Plantidotum realizuje wyłącznie Zamówienia prawidłowo opłacone tj. po zapłacie całej ceny za Produkty i koszty dostawy (jeżeli występują). Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania kwoty ceny i/lub kosztów dostawy na rachunku bankowym Plantidotum podany Użytkownikowi w wiadomości email potwierdzającej Zamówienie.
  8. Własność Produktów zakupionych przez Użytkownika przechodzi na rzecz Użytkownika z dniem zapłaty całości ceny.

 

DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Plantidotum realizuje osobiście dostawę Produktów na terenie granic administracyjnych m.st.Warszawy.
 2. Część z Produktów Plantidotum oferuje z dostawą na terenie całej Polski w czasie 72h.  W przypadku roślin, nie będących na stanie magazynu Plantidotum czas dostawy wynosi do 10 dni roboczych. 
 3. Centrum Ogrodnicze Hortorus nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów (w szczególności roślin), których dostawa została opóźniona lub niewykonana z powodu podania przez Użytkownika błędnych danych adresowych, lub też w razie odebrania Produktów przez Użytkownika po terminie, o którym mowa w ust. IV pkt 2 Regulaminu powyżej.
 4. Realizacja dostaw Produktów odbywa się w godzinach 10:00-20:00 od poniedziałku do piątku. Plantidotum nie realizuje dostaw w dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia złożone w tych terminach zostaną zrealizowane najwcześniej w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. 
 5. Użytkownik przed odbiorem przesyłki z Produktami powinien sprawdzić czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Użytkownik ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności osoby dostarczającej przesyłkę w celu sprawdzenia czy dostarczone Produkty nie uległy uszkodzeniu. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona przez Użytkownika. 
 6. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje osoba dostarczająca przesyłkę, a w przypadku braku takiego druku na czystej kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje :
  – czas i miejsce dostawy;
  – co zostało ziszczone i w jakiej ilości;
  – określenie zabezpieczenia Produktu (jak został zabezpieczony Produkt uszkodzony),
  – czytelny podpis kierowcy / dostawcy;
 7. W przypadku uszkodzenia Produktu w transporcie Użytkownik ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki i Produktu.
 8. Podpisanie protokołu przyjęcia przesyłki z Produktem lub brak uwag zgłoszonych osobie dostarczającej przesyłkę / dostawcy jest tożsame z akceptacją przez Użytkownika dostarczonego Produktu.

 

PŁATNOŚCI

 1.  Plantidotum udostępnia Użytkownikowi następujące formy płatności:
  a.
  przelew na rachunek bankowy;
  b. płatności online 
  c. kartą kredytową/ debetową
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez https://www.przelewy24.pl/ 
 3. W przypadku konieczność zwrotu ceny zostanie ona zwrócona w taki sam sposób w jaki Plantidotum otrzymało zapłatę. W razie zwrotu ceny zapłaconej przez Użytkownika kartą płatniczą/kredytową, Plantidotum dokonana zwrotu ceny na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej/kredytowej Użytkownika.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik będący konsumentem lub Użytkownik, do którego stosuje się przepisy zastrzeżone dla konsumentów ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien przesłać Plantidotum jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres email Plantidotum podany w ust. I Regulaminu lub na adres siedziby Plantidotum o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych zakupionych w sklepie pod adresem www.plantidotum.pl zawartej w dniu ____ przez (Imię i nazwisko konsumenta): Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Użytkownik będący konsumentem (lub traktowany jak konsument) wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na odstąpienie. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu Plantidotum niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w takiej samej formie, w jakiej otrzymało informację o odstąpieniu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Użytkownik będący konsumentem (lub traktowany jak konsument) otrzyma niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Plantidotum o odstąpieniu, zwrot zapłaconej ceny.
 5. Skorzystanie z Produktu przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Użytkownik winien zwrócić Plantidotum Produkt, od którego zakupu odstąpił, w stanie umożliwiającym jego dalszą sprzedaż.
 7. Koszty zwrotu Produktu, od którego zakupu Użytkownik odstąpił, obciążają Użytkownika.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, od którego zakupu odstąpił, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędną konieczność związaną ze stwierdzeniem jego jakości lub przydatności do umówionego użycia. 
 9. W razie zwrotu Produktu, od którego zakupu Użytkownik odstąpił, w stanie niezupełnym lub nieprzydatnym do dalszego użycia, w szczególności zniszczonego lub uszkodzonego, Użytkownik winien jest wyrównać Plantidotum wyrządzoną szkodę wynikającą z utraty przez Produkt jego właściwości lub ze zmniejszenia jego wartości.

 

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1.  Produkty oferowane przez Plantidotum objęte są gwarancją producenta.
 2. Wszelkie wady Produktów powinny być zgłaszane Plantidotum niezwłocznie po ich wykryciu. 
 3. Informacja o wadach powinna być przekazana w formie pisemnej z załączonym zdjęciem Produktu z widoczną wadą będącą podstawą reklamacji. W razie reklamacji Produktów w postaci roślin Użytkownik winien wykazać (np. poprzez przesłanie zdjęć), że rośliny zostały prawidłowo zasadzone, w szczególności w miejscu adekwatnym dla wymagań bytowych danej rośliny oraz że były w sposób należyty pielęgnowane w okresie po posadzeniu do dnia wykrycia wady.
 4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Plantidotum.
 5. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje również w przedmiocie nienależytego działania Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące Sklepu powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres mailowy Plantidotum podany w Regulaminie. 
 7. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać przyczyny reklamacji.
 8. Plantidotum nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika w celu obsługi Sklepu.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 10. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ŚRODKI TECHNICZNE

  1. W związku z prowadzeniem Sklepu, wskutek składania Zamówień, Plantidotum uzyskuje dostęp do danych osobowych typu imię i nazwisko (firma), nr NIP, adres email, numer telefonu oraz adres (siedziba) Użytkownika. 
  2. Plantidotum jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Dane osobowe są przetwarzane przez Plantidotum zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. 
  3. Plantidotum może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane osobowe udostępnione lub powierzone przez Użytkownika, niezbędne do realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, w szczególności: 
   1. nazwisko i imię (firma) Użytkownika;
   2. email Użytkownika;
   3. nr telefonu Użytkownika 
   4. adres Użytkownika; 
   5. NIP Użytkownika.
  4. Wskazane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w celach analitycznych i statystycznych oraz innych zgodnych z właściwymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazanie danych osobowych udostępnianych Plantidotum jest niezbędne dla zapewnienia możliwości komunikacji oraz wykonania Zamówienia i Umowy Sprzedaży.
  5. Przekazane Plantidotum dane osobowe będą przetwarzane przez Plantidotum również w celach statystycznych a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z Umową Sprzedaży lub składaniem Zamówień.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania Umowy Sprzedaży oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy Sprzedaży lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe Użytkownika zostaną zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik udostępnił, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Centrum Ogrodnicze Hortorus bezpośrednio innemu administratorowi. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Plantidotum. 
  8. Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych i analitycznych. W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu należy skontaktować się z Plantidotum.
  9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
  10. Plantidotum może przekazywać dane osobowe Użytkownika także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi w zakresie związanych z realizują Umowy Sprzedaży, w szczególności podmiotom świadczącym transport Produktów zakupionych przez Użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez Plantidotum poprzez przesłanie nowej treści Regulaminu na adres mailowy Użytkownika lub przy kolejnym zakupie Produktu w Sklepie.
 3. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, o czym powinien poinformować Plantidotum w sposób określony dla reklamacji. Sprzeciw Użytkownika względem zmienionej treści Regulaminu, ma skutek oświadczenia o rezygnacji z usług oferowanych poprzez Sklep.
 4. Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu nie wymaga pozyskania zezwolenia żadnego organu.
 5. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji zawierania Umów Sprzedaży, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownej.
 6. Spory pomiędzy Plantidotum a konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) może być zakończony polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 7. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Użytkownik będący konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej . Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 9. Użytkownik będący konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Kontakt

Telefon: 666 405 666
poniedziałek - piątek 9:00-17:00
sobota 10:00-16:00

E-mail: biuro@plantidotum.pl

Znajdź nas!

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu